Tycker ni att fakturan från
LR Akridi är högre än förväntat?
Vi vill gärna berätta varför.

Det senaste året har det kommit flera nya krav på oss som redovisnings- och revisionsbyrå och vi vill gärna informera om några av dem.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar inte endast banker utan även oss som revisorer och redovisningskonsulter. Reglerna har blivit skärpta för oss som verksamhetsutövare och vi behöver årligen följa upp företags företrädare samt inrätta rutiner för att granska och dokumentera vårt arbete utifrån penningtvättsreglerna, oavsett vår kunds storlek. Detta även om vi inte alls har några misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen innehåller också krav på löpande utbildning av personalen. 

Vi behöver som redovisnings- och revisionsbyrå följa ISQM som är ett kvalitetsstyrningssystem. Kortfattat handlar det om vårt ansvar för att utforma, implementera och driva ett kvalitetsledningssystem för revisioner och granskningar av finansiella rapporter.

Är vi revisorer hos er påverkas vårt arbete av att det kommit en ny omarbetad revisionsstandard, ISA 315, som handlar om att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter med målet att ge revisorer vägledning för att göra en ändamålsenlig riskbedömning anpassad utifrån företagets storlek och typ av verksamhet. Det finns även ett större fokus på professionell skepticism och revisorns dokumentation av detta. Standarden är också omarbetad för att revisionen även ska inkludera IT och teknik mer än tidigare. En revisor behöver lägga mycket tid på att dokumentera förhållanden och kunskap om bolaget. De ökade kraven är en utmaning att hantera då verksamma revisorer inom yrket minskat med ca 25% på drygt 10 år trots att antalet aktiebolag ökat.  

Vi märker hos våra kunder att många drabbats av ökade kostnader för material, el och räntor. Detta är inga stora kostnader för ett tjänsteföretag som LR Akridi. Det som blivit dyrare hos oss är i stället våra IT-kostnader vilket till stor del beror på de uppdateringar som krävs i programmen för att vi ska uppfylla bl a de nya kraven som vi ovan informerat om. Dessutom ökar personalkostnader som en konsekvens av brist på tillgång till revisorer och kvalificerade redovisningskonsulter. 

Har ni fortfarande funderingar på fakturan från LR Akridi när ni får den så hör gärna av er så berättar vi mer.

Hälsningar från oss på LR Akridi