Många hyreskontrakt för lokaler innehåller index- och fastighetsskatteklausuler. Dessa klausuler innebär i regel en väsentlig hyreshöjning för 2023. Läs mer om vad det innebär.

Indexklausul innebär att hyran justeras för inflationen, normalt mellan oktober och oktober. Inflationssiffrorna för oktober 2022 är ännu inte klara. De senaste siffrorna från augusti indikerar en inflation på ca 9 %.

Fastighetsskatteklausuler innebär att en lokalhyresgäst betalar den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen. Fastighetsskatten är 1 % för lokaler och tillhörande tomtmark. Under 2022 sker det en ny fastighetstaxering i lokaler som innebär kraftigt höjda taxeringsvärden i princip i hela Sverige.

I storstadsområdena handlar det om höjning av taxeringsvärdena mellan 100 och 200 % i genomsnitt och i resten av landet en genomsnittlig höjning på mellan 70 % och 110 %. Variationerna mellan olika fastigheter och olika kommuner är mycket stora och avvikelsen från genomsnittet kan därför vara stor. Ökningen av fastighetsskatt kommer att innebära en höjning av hyrorna för lokaler utöver indexuppräkningen.