Vår skatteexpert Ingvar Håkansson reder ut el-stödens ”att vara eller inte vara”, varför vissa inte får elstöd och vad en gör när det blir fel. Nedan finner du allt du behöver!

Nu har reglerna om elstöd till företag kommit. Sista dagen för ansökan är den 25 september 2023 och stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021 – 30 september 2022.

Elstödet gäller bara företagare i el-område 3 och 4 och ersättning utgår med 50 öre per förbrukad kilowattimme i el-område 3 och med 79 öre i el-område 4.

Såväl fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och juridiska personer kan få elstöd.

Man ansöker normalt om elstöd på Skatteverkets hemsida i deras e-tjänst ”Ansök om elstöd för företag”.  Ingår företaget däremot i en intressegemenskap gäller även andra regler, se nedan.

Ibland har man mer än en uttagspunkt. Man ansöker för samtliga uttagspunkter. Vissa nätföretag har inte rapporterat in uttagspunkter till Skatteverket ännu. Därför kan du behöva kontrollera att alla uttagspunkter finns med innan du ansöker om elstöd. Om uttagspunkter saknas kan du antingen ansöka senare när alla uppgifter kommit in eller lägga till uttagspunkter själv i e-tjänsten. Du kan se vad nätföretaget inrapporterat när du går in i e-tjänsten.

Har du fått elstöd från Försäkringskassan kan du inte också söka elstöd för samma uttagspunkt hos Skatteverket.

Ett företag kan få högst 20 miljoner kronor i stöd men ingår företaget i en intressegemenskap gäller beloppet gemensamt för hela intressegemenskapen. Det finns i så fall särskilda fördelningsregler mellan dessa företag.

För företag med primärproduktion av jordbruksprodukter gäller att man maximalt kan få 2,5 miljoner kronor i stöd tillsammans med övriga stöd som dessa har fått.

För företag inom fiskeri- och vattenbruksektorerna är maxbeloppet i stället 3 miljoner kronor.

För företag i intressegemenskap i ovannämnda sektorer gäller beloppen hela intressegemenskapen.

Ibland får man inte elstöd

Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda får du inte elstöd.

 • Om du har skatteskulder eller andra skulder hos Kronofogden, som drivs in som allmänna mål
 •  Är i likvidation eller försatt i konkurs
 • Hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning, se mer nedan
 • Inte är godkänd för F-skatt och inte heller uppfyller kraven för att bli godkänd för F-skatt

Om den sökande är ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag ska prövningen avse även en företagsledare i företaget och de företag han är företagsledare i.

Fast pris

Det är endast i de fall då förtagets hela elförbrukning omfattas av fastprisavtal under hela den aktuella tiden som företaget inte får beviljas elstöd. Har man tex. flera uttagspunkter måste alla uttagspunkterna ha fast pris under hela den tid som angetts ovan. Har man exempelvis ett uttag med rörligt pris och två fastpris får man stöd för samtliga uttag. Detsamma gäller om tex. ett fastpris löpt ut under perioden, då är man berättigad till stöd för all el. Detta oavsett om man tecknar ett nytt fastprisavtal eller tecknar ett rörligt avtal på det som gått ut.

Själva ansökningsförfarandet

Om du är enskild näringsidkare eller ensam firmatecknare för en juridisk person enligt Bolagsverket, är du automatiskt behörig att själv ansöka om elstöd för företaget. Det gäller även om du har behörigheten ”firmatecknare” registrerad hos Skatteverket.

I andra fall, t.ex. där firman tecknas av flera personer i förening behöver företaget anmäla en person som får behörigheten ”elstöd företag, ombud”. Detta gäller även företag som vill ta hjälp av någon att söka elstöd. Observera att det inte räcker med behörigheten deklarationsombud för att lämna in ansökan om elstöd.

Intressegemenskap

I detta sammanhang anses med företag i intressegemenskap företag som ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen. Enligt årsredovisningslagen är ett företag som är moderföretag och en juridisk person som är dotterföretag tillsammans en koncern. Även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

Ett moderföretag kan vara en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport.

En koncern enligt årsredovisningslagen uppstår bland annat när ett företag (moderföretag) innehar mer än hälften av det totala antalet röster i en juridisk person (dotterföretag). En juridisk person kan också vara ett dotterföretag till ett moderföretag om moderföretaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag innehar röstmajoriteten i den juridiska personen. Moderföretaget och alla dotterföretag är tillsammans en koncern.

Om en fysisk person kan vara moderföretag i en koncern får anses något osäkert. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är ett företag enligt årsredovisningslagen och bokföringslagen. Men enligt 13 kap. 7 § inkomstskattelagen kan en enskild näringsidkare inte redovisa delägarrätter i sin enskilda näringsverksamhet. Det tyder på att normalt sett kan en fysisk person inte vara moderföretag i en koncern enligt min uppfattning. I just fallet med elstöd torde denna fråga vara av mindre betydelse eftersom fysiska personer normalt redan fått sitt elstöd och där ingår i de flesta fallen även stöd för den el som förbrukats i den enskilda näringsverksamheten. Och det stödet erhölls utan att man ansökte om stödet. Dessutom är man i ett sådant fall exkluderade att som enskild näringsidkare söka stöd för företagare i denna omgång. I ett sådant fall borde de aktiebolag man äger nu kunna ansöka om elstöd. Se även nedan.

Ansökningsförfarandet för företag i intressegemenskap är minst sagt krångligt. Om flera företag som ingår i en intressegemenskap, tex. en koncern, vill söka elstöd ska de lämna in sina ansökningar tillsammans, vid ett och samma tillfälle. För att det ska vara möjligt behöver företagen utse en ingivare, dvs. en person som lämnar in alla ansökningarna.

Alla företagen i intressegemenskapen måste anmäla en och samma person som ingivare. När Skatteverket har registrerat ingivarens behörighet kan hen, via en särskild e-tjänst, lämna in ansökningarna från intressegemenskapens samtliga företag på en gång, tillsammans.

Observera att ingivaren inte kan upprätta själva ansökan om elstöd. Det gör firmatecknaren. Ingivaren kan däremot göra detta:

 • se hur stort elstöd som företaget ansöker om
 • se om företaget till någon del är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter
 • se om företaget till någon del är verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna
 • se hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn
 • se hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare
 • justera ansökt belopp enligt fördelningsreglerna i elstödsförordningen
 • fylla i uppgifter om vilka företag som ingår i intressegemenskapen.

En person som har behörigheten Firmatecknare eller behörigheten elstöd företag, ombud kan också ha behörigheten elstöd företag, ingivare intressegemenskap. Det innebär att samma person kan upprätta ansökan och lämna in ansökan för företagen i intressegemenskapen.

En ingivare måste ha svenskt personnummer och svensk e-legitimation.

Företaget anmäler behörigheten elstöd företag, ingivare intressegemenskap i e-tjänsten Ombud och behörigheter.

Hur gör man om man redan skickat in ansökan och det blivit fel?

Har ni skickat in en ansökan för företag i intressegemenskap och ni inte gjort det i enlighet med vad som angivits ovan måste ni omedelbart återkalla er ansökan. Det gör ni på skatteverket@skatteverket.se och anger namn och organisationsnummer på företaget/företagen och meddelar att ni återkallar era ansökningar för att de blivit felaktiga. Det är mycket viktigt att detta görs omedelbart. Regelsystemet är nämligen sådant att om ett företag i intressegemenskapen erhållit stöd kan övriga inte få något stöd. Det är därför man måste skicka in samtliga ansökningar i intressegemenskapen vid ett och samma tillfälle och enligt förfarandet ovan.

Övrigt

Elstödet är en skattepliktig inkomst och redovisas som ett näringsbidrag.

Skatteverket kommer att hantera ansökningarna och betala ut pengarna så snart man kan. Det kräver givetvis att ansökningarna är korrekt ifyllda. Stödet sätts in på företagets skattekonto. Visar kontot då ett överskott kommer stödet att betalas ut.

Om det sökta stödet överstiger 1 miljon kronor ska ansökan även innehålla vissa andra uppgifter. Detta är reglerat i 27 § förordning (2023:233) om elstöd till företag.